Học kỳ

4 tuần / học kỳ
 

Số giờ học

50 phút × 2 buổi / tuần
 

Thời khóa biểu học

 
 Hãy xem thông tin chi tiết giờ học ở thông báo về khai giảng lớp học ở trang chủ.
 

Lộ trình 1 học kỳ 

Sơ, trung cấp

Tiêu chuẩn  tuần
Video hướng dẫn・ Gửi phát tài liệu yêu cầu

Học bằng Giáo trình yêu cầu và trên hệ thống quản lý học

Tuần 1 Học bằng Giáo trình yêu cầu và trên hệ thống quản lý học
Giờ học  50 phút × 2 buổi/tuần
Tuần 2 Học bằng Giáo trình yêu cầu và trên hệ thống quản lý học
Giờ học 50 phút × 2 buổi/tuần
Tuần 3 Học bằng Giáo trình yêu cầu và trên hệ thống quản lý học
Giờ học 50 phút × 2 buổi/tuần
 Tuần 4 Học bằng Giáo trình yêu cầu và trên hệ thống quản lý học
Giờ học 50 phút × 2 buổi/tuần
Kết thúc bài học của học kỳ

 
Thượng cấp 
Lịch học của 1 tuần
1 Online
Chuẩn bị bài trước theo giáo trình được đăng trên Goolge Classroom

2 Online Xác nhận lại với giáo viên trong giờ học
3 Online Ôn tập nội dung và những câu đã học trong giờ học cùng giáo viên
4 Online Hiểu sâu và có thêm kiến thức thông qua hội thoại với giáo viên và bạn học lớp
 5 Online Tổng hợp lại kiến thức đã học trong giờ học online và đăng lên Google Classroom 

 

Trình độ
Sơ cấp


 

Sơ Trung cấp
Mục tiêu

・Có thể nói về trải nghiệm hay những vấn đề xunh quanh bản thân.
・Có thể nghe hiểu câu chuyện của đối phương và trình bày nêu quan điểm ý kiến cá nhân.
・Có thể nói, viết bằng những câu nhỏ trong tạp chí, nội dung đã được thu thập.
・Có thể phân biệt sụ khác nhau câu sử dụng khi Viết và Nói.
 

Thời gian khóa học

Sẽ học với nhiều đề tài phong phú trong mỗi khóa học 4 tuần.
 

Mục tiêu đạt được

Trình độ tương đương JLPT N3, CEFR B1
 

Giáo trình

Sử dụng giáo trình "話して 書いて 伝え合う 私のこと・あなたのこと” do trung tâm giáo dục tiếng Nhật của Osaka YMCA biên soạn thông qua sự ủy quyền từ Cục giáo dục chính phủ Osaka. 
Giáo trình có thể tải từ đường link dưới đây.
https://www.pref.osaka.lg.jp/chikikyoiku/osyaberi/hanashi/tekaite.html
 

Thượng cấp
Thời gian 

Mỗi tuần sẽ tổ chức giờ học có nội dung với nhều đề tài
 

Mục tiêu đạt được

JLPT N1, tiếng Nhật trong Business
 

Giáo trình

Sử dụng giáo trình gốc do giáo viên biên soạn