HỌC BỔNG QUỐC TẾ OSAKA YMCA

 

CƠ QUAN TÀI TRỢ

OSAKA YMCA

ĐỐI TƯỢNG

Học sinh đã học trên 6 tháng tại trường

SỐ LƯỢNG

①Khoảng 10 người/năm ②4 người/năm

THỜI HẠN CẤP

①Kì đầu : tháng 6~tháng 10(5 tháng)/ Kì sau:tháng 11~tháng 3 (5 tháng)

②Trong năm

SỐ TIỀN

①Mỗi tháng 20,000 yên ②300,000 yên

HỌC BỔNG KHÍCH LỆ QUỐC TẾ OSAKA YMCA

 

CƠ QUAN TÀI TRỢ

OSAKA YMCA

ĐỐI TƯỢNG

Học sinh đã học tại trường trên 6 tháng, đã có quyết định nhập học trường đại học, cao học, trường chuyên môn tại Nhật. ※Không dành cho học sinh nhập học theo diện tiến cử và nghiên cứu sinh.

SỐ LƯỢNG

2 người

THỜI HẠN CẤP

Lúc tốt nghiệp

SỐ TIỀN

100,000 yên

HỌC BỔNG KHÍCH LỆ DU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI(KÌ ĐẦU・KÌ SAU)

 

CƠ QUAN TÀI TRỢ

CƠ QUAN HỖ TRỢ DU HỌC SINH CƠ QUAN HÀNH CHÍNH ĐỘC LẬP

ĐỐI TƯỢNG

Học sinh đã học trên 6 tháng và mang visa du học

SỐ NGƯỜI

Có hạn

THỜI HẠN CẤP

Kì đầu tháng 4~tháng 3 năm sau(12 tháng)

Kì sau tháng 10~tháng 3 năm sau(6 tháng)

SỐ TIỀN

Mỗi tháng 48,000 yên(Khóa tiếng Nhật tổng hợp)

Mỗi tháng 30,000 yên (Khóa tiếng Nhật thực dụng・Bussiness plus)