Thời khóa biểu khóa học

  Thời gian khóa học Trình độ lớp khai giảng
Học kỳ thứ nhất 4/10/2021 ~ 30/10 STEP 1・2
Học kỳ thứ 2 15/11 ~ 11/12 STEP 1・2・3
Sơ trung cấp
Học kỳ thứ 3 10/1/2022 ~ 5/2 STEP 1・2・3・4
Sơ trung cấp
Học kỳ thứ 4 21/2 ~ 23/3 STEP 1・2・3・4・5
Sơ trung cấp
Học kỳ thứ 5 11/4 ~ 14/5 STEP 1・2・3・4・5・6
Sơ trung cấp, Thượng cấp
Học kỳ thứ 6 6/6 ~ 2/7 STEP 1・2・3・4・5・6・7・8
Sơ trung cấp, Thượng cấp
Học kỳ thứ 7 Xem chi tiết ở bảng thời khóa biểu dưới STEP 1・2・3・4・5・6・7・8
Sơ trung cấp, Thượng cấp

 
Thời khóa biểu năm học 2023.pdf